+ 359 2 857 0119

понеделник-петък 9:00-16:30ч

За първи път в първи клас – училищна готовност

За първи път в първи клас – училищна готовност

Постъпването в първи клас е важен етап в живота на всяко дете. За част от родителите подготовката за училище се равнява на подготовката на космонавт – дълга, сложна и изтощителна. А други разчитат на естествения ход на развитие на детето. Истината винаги е някъде по средата. 

Заедно с учителите от начален курс сме подготвили  поредица от няколко статии, фокусирани върху встъпването в първи клас. Ще ви запознаем с уменията необходими на бъдещите ученици, какво и защо се учи, как могат родителите да са полезни в този сложен и важен процес. Трудно е да се каже как точно учим, кой е най-ефективният начин и изобщо как идва онзи момент, в който нещо кликва,  и възкликваш “Аха!”, и вече си разбрал. Знаем само, че е процес – дълъг и труден, в който учителите използват различни подходи и непрекъснато търсят сътрудничество с децата. 

В България предучилищната подготовка е задължителна и нейната цел е да помогне на децата да изградят определени навици и знания. По този начин периодът на адаптация към новите условия значително се облекчава. Училищната готовност е предпоставка за по-малко стрес и по-голяма увереност на детето. Тя е съвкупност от:

– интелектуална зрялост – това е способността да се правят основните връзки между понятията (аналитично мислене); да се отделя главното от второстепенното; да се достигне до  определено ниво на пространственото мислене, развитие на паметта и зрително-моторната координация. Критерий за интелектуална готовност е и развитието на свързаната реч на детето. Необходимо е то да умее да отговаря на поставен въпрос, да конструира различни по цел на изказване изречения, да разказва съдържанието на позната приказка. 

– личностна и психологична зрялост – проявява се преди всичко в наличието на мотивация и желание да бъде ученик. Стремежът на детето да заеме нова социална позиция до голяма степен зависи от подкрепата на възрастните в семейството, от сериозното им отношение към порастването и новата роля на малкия ученик. Тук се включва и емоционалната зрялост – умението на детето да регулира своето поведение, да отдели достатъчно дълго време за изпълнение на непривлекателна задача, да развива самоконтрол и дисциплина.

– социална зрялост – потребността и умението на детето за общуване със съучениците и другите членове на училищната общност. Все повече и повече става ясно, че работата в група и воденето на диалог са незаменими в класната стая. Успешното общуване с връстниците е важно условие за адаптацията. Социалната зрялост се изразява и в самоувереност, умение да се прогнозира поведението на друг човек, осъзнаване на последствията от собствените думи и постъпки.

Ето и някои основни страни, на които трябва да обърне внимание всеки родител на бъдещ първокласник.

  1. Общото психофизическо и интелектуално развитие на детето отразяват общото ниво на развитие на първокласника, готовността му за нова учебна дейност и усвояване на знания и умения. Това е един от основните показатели, по който може да се прогнозира успешното справяне в училище. Той отразява и резултата от предхождащото доучилищно обучение. Същевременно, развитието на децата на тази възраст често е скокообразно и много пъти се случва изоставащи деца да дръпнат изведнъж.
  2. Личностните особености и емоционалното състояние на детето. Всички първокласници се намират в нова ситуация и за тях е нормална повишената тревожност. Постъпването в училище е предизвикателство, независимо от нивото на подготовка и зрялост на детето. За да не се задълбочи тревожността и да се превърне в постоянно състояние, затрудняващо адаптацията, водеща трябва да е позитивната нагласа към училищния живот. Важно е детето да приема с желание новата си роля, да е уверен и активен участник в различни ситуации и процеси. Това ще го улесни в комуникирането и създаването на приятелства.
  3. Основи за овладяване на математика и роден език. Това означава, че при детето в достатъчна степен са развити пространственото и зрителното възприятие, фината моторика и зрително-моторната координация, има изградени начални математически представи и извършва елементарни логически операции, развит е фонематичният му слух (може да отделя звуковете в потока на речта и да определя гласните и съгласните звукове), познава буквите от родната азбука.
  4. Формирани учебни навици. Те отразяват резултата от педагогическото въздействие преди тръгването на детето в училище и включват уменията му за контролиране на вниманието при извършване на определена учебна дейност, налагане на самоконтрол и волево усилие,  правилна стойка при седене на чина, грижа за работното място и ученическите принадлежности, умение да работи чисто и старателно и т.н. Важно е да формираме положително отношение към ученето.

Преди 400 години великият Ян Амос Коменски ни е завещал своите принципи как да обучаваме и да се учим сигурно, за да постигнем успех. Единият от тях гласи: „Материалът е преди формата. Природата си подготвя материала, преди да започне да го оформя“. Друг принцип посочва: „Всичко да се прави постепенно, нищо със скокове. Природата не прави скокове, а постепенно крачи напред. … Всичко изисква съответното време. Ала не само време, но и постепенност, както и последователност на степените“. От мъдростта на тези принципи можем да почерпим и днес. 

Това, което обединява всички родители на първокласници, е желанието детето им да се справя успешно в училище. Успехът е комплекс от много фактори, начините за постигането му са различни, но за да се случи, винаги са необходими подходяща подготовка, постоянство и много търпение.

Сподели:

Защо го правим ?

Събрани сме от общата цел – развитието и успеха на нашите деца и вярваме, че по този начин спомагаме и за просперитета на обществото и страната ни.


Свържете се с нас