+ 359 2 857 0119
понеделник-петък 9:00-16:30ч

Тестовете PISA

януари 11, 2024

След незавидното представяне на 15-годишните български ученици на международното изследване за качество на образованието PISA, в медиите ежедневно се публикуват материали по темата. Именно затова решихме да ви представим систематизирана информация за тестовете, провеждани от PISA, защото колкото и спорове да се водят около същността им, работата върху подобен тип задачи би довела до повишаване на четивната грамотност на децата.

Какво е PISA?

Това е програма за международно оценяване на ученици от цял свят на възраст 15-16 години, което се провежда на всеки 3 години. Оценяването се основава на решаването на логически и практически задачи, които проверяват логическото мислене на учениците, четивните им умения, както и способността да прилагат наученото в реални житейски ситуации. Тестовете включват 4 компонента – четене с разбиране, математика, природни науки и решаване на проблеми.

Къде в България се включват подобен тип задачи?

Задачи за четене с разбиране се включват в теста за прием в Американския колеж, както и в НВО за 7. и 10. клас. МОН обяви, че задачи по модела на PISA от следващата година ще бъдат включени и в предвижданото единно входно ниво за 9. клас.

Какво представляват задачите за проверка на четивните умения и какви са степените на тяхната сложност?

Понятието „способност за четене“ включва не само умението за разбиране

на прочетения текст, но и умението за обмисляне и разсъждаване върху прочетеното,

както и способността за използване на информацията, получена след прочитането

на текста.

Какви текстове включва изследването?

Текстовете за литературен опит са художествена проза – завършени кратки истории или откъси от разкази – съвременни, класически или фолклорни, със сравнително прост сюжет и общо послание или поука. Текстовете включват разнообразни лингвистични и стилистични характеристики и похвати, напр. диалог в пряка и непряка реч, хумор, фразеологични словосъчетания, тропи. 

Текстовете за извличане и използване на информация са оформени чрез свързани или несвързани текстове. Те съдържат разнообразни по формат допълващи ги източници на информация, като диаграми, карти, илюстрации, снимки, таблици и др. Тематиката включва широк диапазон от научна, етнографска, биографична, историческа информация или идеи. Някои текстове директно предоставят информация на учениците по дадена тема. Други в допълнение представят и виждането на автора по темата, като очакват учениците да мислят критично, за да могат да изградят собствено мнение по темата.

Какви са равнищата на сложност?

Първото ниво е свързано с търсене и извличане на определена информация и предполага малка или никаква интерпретация на прочетеното. Учениците трябва да открият ясно посочена информация в кратък несложен текст. Този процес предполага понякога учениците да търсят необходимата идея или информация на повече от едно място в текста. Тестовите задачи, които изследват този процес, включват:

 • намиране на информация, която е свързана с търсене на определени идеи;
 • посочване на дефиниции на думи или изрази, посочени в текста; 
 • определяне на времето и мястото на действието в текста; 
 • откриване на ясно формулирано основно послание или възлово изречение.

Второто ниво е свързано с извеждане на преки заключения и предполага учениците да направят своите умозаключения, като направят връзки за идеи и информация, които не са изрично посочени в текста, включително и на база личния си опит. Тестовите задачи, които изследват този процес, включват:

 • извеждане на заключение, че едно събитие е причина за друго;
 • преценяване кой е основният момент чрез използване на серия от доводи; 
 • откриване на обобщения, направени в текста; 
 • описване на отношенията между персонажи.

Третото ниво е свързано с интерпретиране и обобщаване на идеи и информация и се фокусира върху въвличането на учениците в търсене на глобални идеи или връзки на определени детайли към общата тема или идея на текста. Често необходимата за отговор информация се съдържа в различни части на текста.Учениците могат не само да открият липсващите връзки, но и да интерпретират идеите на автора съобразно своята собствена гледна точка. Тестовите задачи, които изследват този процес, включват: 

 • разсъждаване върху основното послание или тема на текста;
 • предлагане на различни постъпки от тези, предприети от героите;
 • сравняване и съпоставяне на информация от текста; 
 • извеждане на заключение за настроението на героите; 
 • интерпретиране на прилагането на прочетеното в реалния свят.

Четвъртото ниво  е свързано с анализиране и оценяване на съдържанието, езика и структурата на текста и изисква критично оценяване. Учениците анализират текста и правят обосновани и аргументирани оценки през собствената си гледна точка и разбиране за света, като отхвърлят, приемат или остават неутрални към представеното в текста. Учениците критично оценяват както изразните средства, използвани от автора, така и неговите идеи и виждания. Тестовите задачи, които изследват този процес, включват:

 • оценяване на пълнотата и яснотата на информацията в текста; 
 • преценяване на вероятността описаните събития наистина да се случат; 
 • анализиране доколко заглавието на текста отразява основната тема; 
 • описване на въздействието на различни текстови елементи и езикови похвати;
 • определяне на гледната точка на автора по основната тема.

ЗАЩО ГО ПРАВИМ ?

Събрани сме от общата цел – развитието и успеха на нашите деца и вярваме, че по този начин спомагаме и за просперитета на обществото и страната ни.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Телефон
00359 2 8570119
9:00 - 16:30ч, Понеделник-Петък
Политика За Защита На Лични Данни
Лични Данни
Copyright © 2024 - Ч.О.У. Света София - Всички права запазени
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram