+ 359 2 857 0119
понеделник-петък 9:00-16:30ч

Промени в критериите на НВО по БЕЛ

Изпитните тестове за НВО по БЕЛ се подготвят и съставят според изискванияна на чл. 44, ал.1 от Наредба №11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Те имат за цел да проверят индивидуалния напредък на обучаваните, да осъществят мониторинг на образователния процес, да установят степента на постижения от обучението по БЕЛ, а резултатите от това оценяване да бъдат използвани като балообразуващ елемент при кандидатстване в учебни заведения след 7 клас.

Изпитът е писмен и проверява знанията и компетентностите на учениците, като се откроява стремежът към оценяване на знанията и уменията, които ще им позволят да демонстрират способности, „такива, които са развити чрез качествено учене, в подходяща педагогическа среда и чрез придобиване на сериозен практически опит“.

НВО по БЕЛ се състои от два модула – тест за проверка на знанията по български език и литература и преразказ на непознат текст.

Промените в структурата на тестовете и съдържанието им се определя от новостите в учебното съдържание и новите принципи на обучение.

В последното десетилетие с особен акцент в съдържанието им са РАЗДЕЛИТЕ ЗА ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ, чрез които се определя четивната грамотност – способността на учениците да разбират, използват и осмислят писмени текстове за постигане на цели, удовлетворяване на потребности и за задълбочаване на познанията. Поради тази причина тестовете за НВО задължително съдържат (обичайно на първа позиция) текст за четене с разбиране и втори информационен източник (най-често таблица, включваща 2-3 секции).

От 2010 до 2015 тестовете за НВО следват двуразделен модел, включващ 18 въпроса със структуриран отговор и 7 въпроса със свободни отговори.

Въпросите от първия раздел са разпределени в групи за проверка на знания по граматика – видове сложни съставни изречения, сложно смесено изречение, вид на глагола, наклонение на глагола, пунктуация на сложносъставно и сложно смесено изречение. Включени са и по 3 задачи по лексикология, проверяващи словното богатство и знанията фразеологични словосъчетания. Литературните въпроси – 6 броя, изискват знания за жанровите форми на творбите, техните послания, знания за образна система в творбите, изразни средства, чрез които се постигат внушенията.

Във втория раздел се откриват:

-въпрос за разпознаване на видове сложно съставно изречение;

-задача за преобразуване на пряка реч в непряка;

- редактиране на текст с правописни, пунктуационни и граматични грешки;

-попълване на отговори в табличен вид – 3 таблици (една езикова и две литературни);

- създаване на собствен кратък текст за тълкуване на откъс от изучавано ппроизведение

В таблицата можете да видите съотношението на въпросите в тестовете за НВО от 2010 до 2015 година. Важно е да се уточни, че то е едно и също, променя се в незначителна степен формулировката на въпросите, които обаче проверяват посочените по-долу раздели.

РазделОбщ брой въпросиВъпроси със структуриран отговорВъпроси със свободен отговорЗабележка
Четене с разбиране440Обикновено вторият инф. Източник е таблица. Изключение 2013г. – графика.
Граматика761 
Лексикология431ЗНАНИЯТА за значенията на фразеологизмите са най-често проверявани, паронимите също.
Литература963Два пъти сред литературните въпроси има такива върху биографии на творци
Създаване на кратък текст по цитат101Вж. Таблица 2

В последното десетилетие с особен акцент в съдържанието им са РАЗДЕЛИТЕ ЗА ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ, чрез които се определя четивната грамотност – способността на учениците да разбират, използват и осмислят писмени текстове за постигане на цели, удовлетворяване на потребности и за задълбочаване на познанията. Поради тази причина тестовете за НВО задължително съдържат (обичайно на първа позиция) текст за четене с разбиране и втори информационен източник (най-често таблица, включваща 2-3 секции).

ТАБЛИЦА 2

Създаване на кратък текст по цитат

ГодинаЦитатПроизведение, автор
2010„будна кръчма“„Немили-недраги“ Иван Вазов
2011„Бяха сред обществото, но бяха в пустиня“„Немили-недраги“ Иван Вазов
2012„Спеше и манастирът, глух и пустинен“„Една българка“ Иван Вазов
2013„нашият изгубен рай“„Заточеници“ Пейо Яворов
2014„Ние сме поне свободни...“„Немили-недраги“ Иван Вазов
2015„Език свещен...“„Българсият език“ Иванн Вазов

ІІ МОДУЛ – Непознатите текстове са с с различна степен на трудност, включват произведения и от български и от чужди автори, като дидактическата задача се свежда до подробен преразказ от позицията на неутален разказвач или от позицията на участник в историята. Критериите за оценяването им действаха до 2018 година.

ТАБЛИЦА 3 ПРЕРАЗКАЗ НА НЕПОЗНАТ ТЕКСТ

ГодинаДидактическа задачаТекстАвтор
2010От името на Вида„Вида“Иван Джуренов
2011Неутрален разказвач„Череша с алени сърца“Станислав Стратиев
2012Неутрален разказвач„Бабата, която хранеше котките“Деян Енев
2013От името на участник„Акулата“Лев Толстой
2014От името на участник„Снежният човек и врабчето“Светослав Минков
2015Неутрален разказвач„НА изток от Запада“Мирослав Пенков

От 2016 година структурата на тестовете бе променена, като въпросите от 1 до 16 станаха пряко свързани с текста за четене с разбиране и втория информационен източник. Поставиха се нови акценти и вниманието се насочи по-скоро към компетентностите на учениците, което обяснява и включването на отворени въпроси за пунктуация, преобразуване на глаголни форми от едно ноклонение в друго, трансформиране на части от изречение в някакъв определен вид (синтактична синонимия), свободен отговор на въпрос, свързан с изходния текст.

17 и 18 въпрос останаха без промяна, а се обособи секция с литературни въпроси от 19 до 25.

Създаването на собствен текст бе фиксирано като 25-та задача.

Създаване на кратък текст по цитат

ГодинаЦитатПроизведение, автор
2016„Бедни, бедни Македонски...“„Немили-недраги“ Иван Вазов
2017„България цяла сега нази гледа“„Опълченците на Шипка“ Иван Вазов
2018„Млади опълченци, венчайте България.“„Опълченците на Шипка“ Иван Вазов

Преразказ на непознат текст

ГодинаДидактическа задачаТекстАвтор
2016Неутрален разказвач„Родителска среща“Михаил Вешим
2017От името на герой„Войната на таралежите“Братя Мормареви
2018Неутрален разказвач„Седем хайдути и едно магаре“Бранисла Нушич

Системата от изпитни задачи по БЕЛ за периода 2019 -2021 се определя от новото задължително учебно съдържание за V – VІІ клас.

Форматът на изпита остана същият, но съдържанието на въпросите се промени както следва:

  • Увеличиха се тези, проверяващи знания по български език от 6 клас (разпознаване на видове причастия, откриване и определяне на неизменяеми части на речта, сложни глаголни времена, местоимения);
  • Задачите за проверка на четивната грамотност станаха повече, като граматичните и лексикалните задачи са задължително свързани с откъс (изречение) от текста;
  • Отпадна задачата за преобразуване на пряка реч в непряка (съвсем основателно, защото целият втори модул проверява тези умения);
  • Въпросите по литература включват герои, творби и автори, изучавани в 7 клас през 2019, литературен материал от 6  и 7 клас през 2020 - 2021 година.
  • В литературната секция бяха включени нови текстове от „До Чикаго и назад“ и от „Бай Ганьо“

Последните три години можем да определим и като преходни по отношение на новия материал, и като необичайни спрямо нормалните методи, средства и условия на обучение. Нека припомним отново задачите за съставяне на текст и преразказите от ІІ модул:

ГодинаЦитатПроизведение, автор
2019„Какво ще й гледам на Виената...“„Бай Ганьо“ Алеко Константинов
2020„като брата си ще станат...“„На прощаване в 1868“ Христо Ботев
2021„Къщята, магазиите, кесиите , сърцата...“„Немили-недраги“ Иван Вазов

Критериите за оценяване на преразказ са променени от 2019 година и са насочени към уменията за точно и подробно пресъздаване на текст, езиковата култура на седмокласниците и уменията им за графично оформление.

ГодинаДидактическа задачаТекстАвтор
2019От името на герой„Богатствата на момъка“Георги Русафов
2020От името на герой„Задача с много неизвестни“Братя Мормареви
2021Неутрален разказвач„Череши“Захари Карабашлиев

ЗАЩО ГО ПРАВИМ ?

Събрани сме от общата цел – развитието и успеха на нашите деца и вярваме, че по този начин спомагаме и за просперитета на обществото и страната ни.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Телефон
00359 2 8570119
9:00 - 16:30ч, Понеделник-Петък
Политика За Защита На Лични Данни
Лични Данни
Copyright © 2024 - Ч.О.У. Света София - Всички права запазени
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram